Privacy Policy

Toneelhuis hecht veel belang aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Toneelhuis omgaat met je persoonsgegevens. Telkens wanneer je persoonsgegevens online of offline verstrekt, behandelt Toneelhuis ze in overeenstemming met het hieronder beschreven beleid op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018.

Toneelhuis werkt samen met verschillende organisaties zodat ons publiek evenementen zou kunnen bijwonen. Het gaat hierbij o.a. om gemachtigde ticketverkopers die de tickets namens ons verkopen, alsook om de locaties waar onze evenementen worden gehouden tot de artiesten die wij promoten.

Toneelhuis is een databeheerder (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die Toneelhuis over je verzamelt en ontvangt wanneer je onze diensten gebruikt.  

Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Toneelhuis
Orgelstraat 7
2000 Antwerpen
privacy@toneelhuis.be

1. HOE VERZAMELT TONEELHUIS JE GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens kunnen verzameld worden via diverse kanalen.

Rechtstreeks via jou, o.a.

We kunnen je persoonsgegevens ook verzamelen

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Toneelhuis ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

1. zonder registratie: je IP-adres. Deze gegevens worden enkel in de vorm van anonieme statistieken gebruikt om de website zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. Dit stelt ons in staat om onze website en onze dienstverlening te verbeteren. Uit deze gegevens kan de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet worden achterhaald.

2. je naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, geboortejaar en indien van toepassing bedrijfsgegevens zoals firmanaam en BTW-nummer, naar aanleiding van het aankopen van tickets voor voorstellingen van Toneelhuis, de aankoop van publicaties uit de bookshop, de aankoop van tickets voor rondleidingen in de Bourla, de aankoop van een cadeaubon of voor de aanvraag van een plaats op de wachtlijst van een uitverkochte voorstelling van Toneelhuis. Voor deze verkoop van tickets en diensten van Toneelhuis werken we samen met kaartverkoop software Ticketmatic. Hierover lees je verderop meer. Deze gegevens gebruiken we om de dienst die door jou gevraagd werd (het verkopen van tickets voor één of meerdere voorstellingen, de aankoop van tickets voor rondleidingen in de Bourla, de aankoop van een cadeaubon of voor de aanvraag van een plaats op de wachtlijst van een uitverkochte voorstelling van Toneelhuis) goed uit te kunnen voeren.

3. je naam en adresgegevens wanneer je je opgeeft voor de verzendlijst van de seizoensbrochure van Toneelhuis. Deze lijst wordt gebruikt door de drukkerij om de brochure op het juiste adres te kunnen bezorgen. Deze gegevens gebruiken we om de dienst die door je gevraagd werd (het versturen van de brochure) goed uit te kunnen voeren.

4. bij het inschrijven op onze nieuwsbrief: je voor- en achternaam, e-mailadres. 

5. via cookies: De website maakt enkel gebruik van functionele cookies. Verderop in deze verklaring leggen we de bepalingen rondom het gebruik van cookies verder uit.

6. op locaties en tijdens voorstellingen van Toneelhuis wordt foto- en videomateriaal gemaakt door onze fotografen. Deze foto’s bewaren we in ons archief en een selectie van de foto’s en video’s publiceren we op onze social media kanalen en in drukwerk van daaropvolgende edities. Indien we een foto willen maken waar je het onderwerp van bent, dan doen we ons uiterste best om op voorhand je toestemming te verkrijgen. Bij het publiceren van herkenbare foto’s op Facebook en in ons drukwerk zullen we een redelijke inspanning doen om hier op voorhand toestemming voor te krijgen. Sta je als onderwerp op een van onze foto’s en wil je deze niet meer gepubliceerd zien, neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.   

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Je bent niet verplicht om je persoonsgegevens aan ons te geven, maar je bent je ervan bewust dat het verlenen van bepaalde diensten niet mogelijk is wanneer je de verwerking weigert.

3. WAARVOOR EN HOE GEBRUIKT TONEELHUIS DE VERZAMELDE INFORMATIE EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGROND?

Toneelhuis gebruikt de verzamelde en bewaarde gegevens voor volgende doeleinden:

4. WELKE KEUZES KAN JE MAKEN OVER HOE WIJ JE GEGEVENS GEBRUIKEN?

Wanneer je tickets koopt of inschrijft voor de nieuwsbrief, dan vraagt Toneelhuis je toestemming om je persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden (zoals hierboven beschreven).

Wil je de toestemming die je hebt gegeven intrekken, dan kan je contact met ons opnemen.

Als je de toestemming intrekt, dan kan het zijn dat je geen praktische informatie meer krijgt en andere nuttige informatie mist.

5. MET WELKE DERDEN KUNNEN WIJ UW GEGEVENS DELEN?

Toneelhuis kan bepaalde persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Met deze derde partijen (verwerkers) sluit Toneelhuis een verwerkersovereenkomst af die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 25 mei 2018. Zo weten we of ze GDPR compliant zijn.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

6. GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN?

De voorstellingen, website en ticketverkoop van Toneelhuis zijn bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar. Toneelhuis verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Als je een ouder of wettelijke voogd bent en je denkt dat je kind ons informatie heeft bezorgd, aarzel dan niet om contact op te nemen met Toneelhuis.

7. BEWAARTERMIJN?

Toneelhuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien je 10 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we je gegevens uit onze ticketing-database.

8. WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN HANTEERT TONEELHUIS?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

9. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

Een “cookie” is een klein bestand dat op je computer wordt opgeslagen. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website www.toneelhuis.be. Cookies slaan nooit persoonsgegevens zoals je naam, adres, leeftijd of andere kenmerken op. Alleen je voorkeuren en interesses aan de hand van je surfgedrag worden opgeslagen.

Onze website gebruikt cookies om je gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Toneelhuis maakt gebruik van de volgende cookies:

Technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze website mogelijk te maken.

Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.

Analytische cookies. Toneelhuis gebruikt Google Analytics op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Op onze website vind je buttons naar onze Facebook- en Instagrampagina's. We maken daarbij ook gebruik van tracking via een zogenaamde pixel.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen zoals Google Analytics cookies.

Cookies beheren

10. WAT BIJ VRAGEN EN/OF KLACHTEN? WAT INDIEN U UW GEGEVENS WENST TE WIJZIGEN OF UPDATEN?

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die Toneelhuis van je ontvangen heeft.

Toneelhuis is geen commerciële instelling die je onnodig wil spammen met mails en aanbiedingen. U hebt het recht om te worden vergeten (wissingsrecht): een bezoeker kan zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databanken tenzij deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of het naleven van een wettelijke verplichting. Heb je vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over je privacy of wil je graag een afschrift ontvangen van de gegevens die wij over je bijhouden? Wen je de gegevens die je ons bezorgde te wijzigen, verbeteren of te laten verwijderen? Zou je graag een toestemming intrekken?

Neem dan contact op met:

Toneelhuis
Orgelstraat 7
2000 Antwerpen
privacy@toneelhuis.be

Toneelhuis zal uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen gevolg geven aan je vraag of klacht. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Belgische Privacy Commissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

11. KAN DEZE PRIVACYVERKLARING GEWIJZIGD WORDEN?

Toneelhuis kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijziging in de privacywetgeving. Toneelhuis kondigt wijzigingen aan op de site of via de nieuwsbrief. De laatste wijziging van deze verklaring gebeurde op 20 augustus 2020.